საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

 

გადაწყვეტილება N 882016022252-03 (04.02.2016)

რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სარეგისტრაციო სამსახურს წარედგინა განცხადება (No.882016022252; 18 იან 2016; განმცხადებელი: ილია ბერუაშვილი, მისამართი: გორი ს. ბერულა). განცხადებით მოთხოვნილია საკუთრების უფლების რეგისტრაცია რეფორმით მიღებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე , მდებარე გორის რაიონი სოფ ერედვი [ზონა:გორი, სექტორი: ---]

განცხადებაზე თანდართულია:

  1. დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  2. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი
  3. საარქივო ცნობა
  4. მიღება ჩაბარების აქტი
  5. ელ.ვერსია

ნაკვეთი გადის გორის სარეგისტრაციო ზონის გარეთ. ,,საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის ,,ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის შესაბამისად მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ.

გადაწყვეტილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.

გადაწყვეტილება გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში (მის.: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ.#2) და მხოლოდ შემდგომ სასამართლოს წესით.