გადახდის ნომერი
NW13548303
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

დაინტერესებული პირი: შპს ინტერ პლიუსი
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 240420193
წარმომადგენელი: ოთარ ბიძინაშვილი
პირადი ნომერი: 40001004178
მისამართი: სიღნაღი ს. ტიბაანი 22–ე I შეს. N 10
განცხადება
მოვითხოვ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოთ იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე, მდებარე: ქალაქი თბილისი , ქუჩა ჯანაშია , N21, სართული3, ბინა N5 [ზონა:თბილისი, სექტორი: მთაწმინდა] და განცხადების წარმომდგენზე გასცეთ:
  1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
  1. იპოთეკის შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტი
მომსახურების ვადა: 4 დღე.
საფასური: 50 ლარი.
"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 62 პუნქტის თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს სააგენტოსთვის წარდგენილი საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მონაცემების სისწორე და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებთან შესაბამისობა.დაინტერესებული პირი:----------------------------------------/შპს ინტერ პლიუსი/წარმომადგენელი:----------------------------------------/ოთარ ბიძინაშვილი/


განცხადების წარდგენის თარიღი: 26 დეკ 2016