საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

 

გადაწყვეტილება N 882017163815-05 (06.03.2017)

საჯარო რეესტრის ხელმისაწვდომობის შესახებ

 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს წარედგინა განცხადება (No.882017163815; 06 მარ 2017; განმცხადებელი: დარეჯან დარახველიძე, მისამართი: თბილისი მ.თამარაშვილის ქ. N 11 ბ. 138). განცხადებით მოთხოვნილია ამონაწერის მომზადება უძრავ ნივთზე , მდებარე ჩიქოვანის ქუჩა N34, ბინა N22 [ზონა:თბილისი, სექტორი: საბურთალო]

განცხადებაზე თანდართულია:

  1. დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  2. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ასლი

"საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის საფუძველზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე.

გადაწყვეტილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.

გადაწყვეტილება გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარესთან (მის.: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ.#2)