გადახდის ნომერი
NW16565018
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

დაინტერესებული პირი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 0


განცხადება
მოვითხოვ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოთ იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე, მდებარე: გარდაბანი , კუმისი [ზონა:გარდაბანი, სექტორი: კუმისი] და განცხადების წარმომდგენზე გასცეთ:
  1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
  1. 563143/17 (12 ოქტ 2018 )
მომსახურების ვადა: 4 დღე.
საფასური: 0 ლარი
"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 62 პუნქტის თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს სააგენტოსთვის წარდგენილი საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მონაცემების სისწორე და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებთან შესაბამისობა.დაინტერესებული პირი:----------------------------------------/საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო/


განცხადების წარდგენის თარიღი: 12 ოქტ 2018