გადახდის ნომერი
NW18751815
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

დაინტერესებული პირი: შპს რეგო გრუფი
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 445515513
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: საქართველო,ქალაქი ბათუმი , ქუჩა ფარნავაზ მეფე , N 92/94, ბინა N71წარმომადგენელი: ნინო დევაძე
პირადი ნომერი: 61001048513
მისამართი: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა, N 9, ბინა 6
განცხადება
მოვითხოვ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოთ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე (განშლა), მდებარე: ბათუმი, ჰეიდარ აბაშიძის ქუჩა, N 60 ბლოკი 'ბ ' სართული 13 ბ 72 [ზონა:ბათუმი, სექტორი: სექტორი 27] და განცხადების წარმომდგენზე გასცეთ:
  1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
მომსახურების ვადა: 4 დღე.
საფასური: 50 ლარი
"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 62 პუნქტის თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს სააგენტოსთვის წარდგენილი საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მონაცემების სისწორე და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებთან შესაბამისობა.დაინტერესებული პირი:----------------------------------------/შპს რეგო გრუფი/წარმომადგენელი:----------------------------------------/ნინო დევაძე/


განცხადების წარდგენის თარიღი: 16 ოქტ 2020