გადახდის ნომერი
NW18931187
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

დაინტერესებული პირი: შპს ჰოუმ საიდ ტერასა
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 445547114
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, N 92-94, ბინა N71წარმომადგენელი: ნინო დევაძე
პირადი ნომერი: 61001048513
მისამართი: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა, N 9, ბინა 6
განცხადება
მოვითხოვ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოთ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე (განშლა), მდებარე: ქალაქი ბათუმი, პეტრე ჩაიკოვსკის ქუჩა N36 / ჰეიდარ აბაშიძის ქუჩა N65,სართული 2, ბინა N215 [ზონა:ბათუმი, სექტორი: სექტორი 27] და განცხადების წარმომდგენზე გასცეთ:
  1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
  1. წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  2. წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  3. განშლის ოქმი იხ. 882019898517
მომსახურების ვადა: 4 დღე.
საფასური: 50 ლარი
"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 62 პუნქტის თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს სააგენტოსთვის წარდგენილი საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მონაცემების სისწორე და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებთან შესაბამისობა.დაინტერესებული პირი:----------------------------------------/შპს ჰოუმ საიდ ტერასა/წარმომადგენელი:----------------------------------------/ნინო დევაძე/


განცხადების წარდგენის თარიღი: 07 დეკ 2020