გადახდის ნომერი
NW19976792
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

დაინტერესებული პირი: ზაურ ბუდატოვ
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 61091000357
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა, N 13, ბინა 1განცხადების წარმომდგენი: ეთერ ქათამაძე (შპს 'გეო')
პირადი ნომერი: 61007004479
განცხადება
მოვითხოვ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოთ უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია, მდებარე: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა, N 13, (სარდაფი) [ზონა:ბათუმი, სექტორი: სექტორი 22] და განცხადების წარმომდგენზე გასცეთ:
  1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
  1. დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  2. ამონაწერი შესაბამისი (საგადასახადო/იუსტიციის) რეესტრიდან
  3. შიდა აზომვითი ნახაზი
  4. კრების ოქმი
  5. სართულის გეგმა
მომსახურების ვადა: 4 დღე.
საფასური: 50 ლარი.
"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 62 პუნქტის თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს სააგენტოსთვის წარდგენილი საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მონაცემების სისწორე და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებთან შესაბამისობა.დაინტერესებული პირი:----------------------------------------/ზაურ ბუდატოვ/განცხადების წარმომდგენი:----------------------------------------/ეთერ ქათამაძე (შპს 'გეო')/


განცხადების წარდგენის თარიღი: 04 ოქტ 2021