გადახდის ნომერი
NW20308364
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

დაინტერესებული პირი: სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 204578581
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: .წარმომადგენელი: დავით ალადაშვილი
პირადი ნომერი: 01019032094
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი, N 35, ბინა 30
განცხადება
მოვითხოვ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოთ საჯარო სამართლით გათვალისწინებული სარგებლობასა და მფლობელობასთან დაკავშირებული უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე, მდებარე: მუნიციპალიტეტი ბორჯომი , დაბა ბაკურიანი - 5958.00 კვ.მ. [ზონა:ბორჯომი, სექტორი: დაბა ბაკურიანი] და განცხადების წარმომდგენზე გასცეთ:
  1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
  1. ტყით სპეციალური სარგებლობის ხელშეკრულება N 7/21-ი
  2. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება N 2418/ს
  3. პ.მ. ასლები
მომსახურების ვადა: 4 დღე.
საფასური: 55 ლარი
"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 62 პუნქტის თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს სააგენტოსთვის წარდგენილი საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის მონაცემების სისწორე და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებთან შესაბამისობა.დაინტერესებული პირი:----------------------------------------/სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო/წარმომადგენელი:----------------------------------------/დავით ალადაშვილი/


განცხადების წარდგენის თარიღი: 28 დეკ 2021